Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών και διατροφικών – χαρτικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 13-01-2021

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 30/τ΄Β/08-01-2021)
10. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 13/01/2021.
2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 13/01/2021.
3. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις.

4. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

Λ. ΜΟΔΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α1013/1/2021
2ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   
3ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
4ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
5ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   
6ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
7ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   
8ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   
9ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)   
10ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
11ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ4513/1/2021
12ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   
13ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   
14ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α3113/1/2021
15ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α4513/1/2021
16ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Δ4413/1/2021
17ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   
18ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ   
19ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   
20ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α3313/1/2021
21ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
22ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Δ2113/1/2021
23ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   
24ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   
25ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   
26ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ5213/1/2021
27ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
28ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)   
29ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)   
30ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) Α2213/1/2021
31ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   
32ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
33ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   
34ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ613/1/2021
35ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ913/1/2021
36ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   
37ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
38ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   
39ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ   
40ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   
41ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) Δ2913/1/2021
42ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ1413/1/2021
43ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΥ.Δ  
44ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
45ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α2913/1/2021
46ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Δ1913/1/2021
47ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ5313/1/2021
48ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α2513/1/2021
49ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ113/1/2021
50ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΥ.Δ.  
51ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ5613/1/2021
52ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
53ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ Δ1613/1/2021
54ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
55ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   
56ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   
57ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ   
58ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Α4213/1/2021
59ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΥ.Δ  
60ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ2113/1/2021
61ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΥ.Δ  
62ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   
63ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α3813/1/2021
64ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ1713/1/2021
65ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Δ1113/1/2021
66ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ3613/1/2021
67ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣΥ.Δ  
68ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   
69ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α3513/1/2021
70ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Α1613/1/2021
71ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ Α2713/1/2021
72ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
73ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ B213/1/2021
74ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΥ.Δ.Γ1813/1/2021

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
2ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β613/1/2021
3ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β513/1/2021
4ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α4113/1/2021
5ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α3713/1/2021
6ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β1313/1/2021
7ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Β413/1/2021
8ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β2613/1/2021
9ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) Β1413/1/2021
10ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β2513/1/2021
11ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   
12ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ Β1713/1/2021
13ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β3313/1/2021
14ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   
15ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   
16ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   
17ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA Α4313/1/2021
18ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ Β1613/1/2021
19ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Β2113/1/2021
20ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
21ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α2513/1/2021
22ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   
23ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ Α3113/1/2021
24ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Β213/1/2021
25ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β1813/1/2021
26ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
27ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α4013/1/2021
28ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) Α3613/1/2021
29ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Β3113/1/2021
30ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)   
31ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α4213/1/2021
32ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β713/1/2021
33ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β2813/1/2021
34ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
35ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
36ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Α3013/1/2021
37ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β2313/1/2021
38ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ Α4413/1/2021
39ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ Β913/1/2021
40ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Β1213/1/2021
41ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)  
42ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
43ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΥ.ΔΒ3213/1/2021
44ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α3813/1/2021
45ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   
46ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   
47ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
48ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
49ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
50ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑΥ.Δ.A2413/1/2021
51ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
52ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α2713/1/2021
53ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ   
54ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A3313/1/2021
55ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Β2013/1/2021
56ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΥ.Δ.A4513/1/2021
57ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ Β313/1/2021
58ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ   
59ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΥ.ΔΒ2413/1/2021
60ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   
61ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΥ.ΔB113/1/2021
62ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Β813/1/2021
63ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   
64ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
65ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ   
66ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   
67ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣΥ.ΔΒ2913/1/2021
68ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α3413/1/2021
69ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
70ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   
71ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ   
72ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β1113/1/2021
73ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   
74ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΥ.Δ.  

Λ. ΜΟΔΗ

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ
1ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΥΔ 
2ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε34
3ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ Α46
4ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
5ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
6ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
7STOJANOVSKA FANCHE Ε40
8ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ Ε26
9ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε37
10ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε23
11ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
12ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣY.Δ. 
13ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
14ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α41
15ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
16ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε31
17ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γ10
18ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
19ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε29
20ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
21ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
22ΚΑΛΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ
1ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΥΔΑ29
2ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
3ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ  
4ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β22
5ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β30
6ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α35
7STOJANOVSKA FANCHE  
8ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ  
9ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
10ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
11ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α32
12ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α39
13ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β19
14ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
15ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΥΔΑ46
16ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
17ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
18ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β10
19ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
20ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β15
21ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α28
22ΚΑΛΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ Β27

Φλώρινα 12/1/2021
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΧΩΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ
Αικατερίνη Ρίζου

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 960 αξιολογήσεις)
Τέλειο80%
Πολύ καλό10%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.