Δ.Ε.Ε.Π. Φλώρινας: Τα πρώτα έργα του ΣΔΑΜ – Πράσινου Ταμείου

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

Με απόφαση που υπέγραψε σήµερα, 20 Σεπτεµβρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ξεκινάει η νέα δράση «Πρόγραµµα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» του Πράσινου Ταµείου, µε την οποία προσκαλούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς µε υψηλή εξάρτηση από τον λιγνίτη να υποβάλουν αίτηση χρηµατοδότησης επενδυτικών σχεδίων στρατηγικής διαφοροποίησης.

Η νέα δράση απευθύνεται σε υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και στον ∆ήµο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, των οποίων η δραστηριότητα αφορά στην εκτέλεση εργασιών, την παροχή υπηρεσιών και την προµήθεια αγαθών άµεσα προς τη ∆ΕΗ ή/και έµµεσα προς υπεργολάβους που έχουν συνάψει συµβάσεις µε τη ∆ΕΗ.

Ειδικότερα, το πρόγραµµα στηρίζει και ενισχύει τις επιχειρήσεις αυτές προκειµένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόµενα προϊόντα, τις παρεχόµενες υπηρεσίες και τις εκτελούµενες εργασίες τους, µε στόχο τη σταδιακή απεξάρτησή τους από τη ∆ΕΗ και συνολικά από τις λιγνιτικές δραστηριότητες σε βάθος πενταετίας.

Το νέο πρόγραµµα αρχικά προβλέπει επιδοτήσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ και θα χρηµατοδοτηθεί από τα έσοδα πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπών για το 2018 συνολικού ποσού 31.391.473,90 ευρώ, που έχει δεσµευτεί για την ανάπτυξη βιώσιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων χαµηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στις περιοχές ∆ίκαιης Μετάβασης.

Η επιχορήγηση κάθε επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών θα ανέρχονται σε 80% δηµόσια επιχορήγηση και 20% ιδιωτική συµµετοχή. Σηµειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι άµεση και απλοποιηµένη.

Η δράση έχει πιλοτικό χαρακτήρα και υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ∆ΑΜ) για την αναγέννηση των τοπικών οικονοµιών των περιοχών µετάβασης, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Εντάσσεται στον άξονα «Βελτίωση Επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και προσέλκυση/υποδοχή επενδύσεων» του Ειδικού Μεταβατικού Προγράµµατος για τη ∆ίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2023, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Σ∆ΑΜ και λειτουργεί ως προγεφύρωµα για την επόµενη προγραµµατική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Με το νέο αυτό πρόγραµµα στηρίζουµε στοχευµένα τις τοπικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις των λιγνιτικών περιοχών, προκειµένου να στραφούν σε δραστηριότητες πιο φιλικές στο περιβάλλον, δηµιουργώντας ταυτόχρονα νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα µέσα από τη χρήση εργαλείων πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα ακόµη σηµαντικό βήµα προς την υλοποίηση του εµβληµατικού εγχειρήµατος της απολιγνιτοποίησης, το οποίο µε απόφαση του Πρωθυπουργού,
Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωράµε πρώτοι στην Ευρώπη. Και έχουµε δεσµευτεί ότι αυτή η οραµατική µεταρρύθµιση δεν θα αφήσει κανέναν συµπολίτη µας πίσω, συµβάλλοντας έµπρακτα στην αντιστάθµιση των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων της µετάβασης σε ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο χαµηλού ανθρακικού αποτυπώµατος
».

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταµείου, Στάθης Σταθόπουλος, τόνισε: «Ο σχεδιασµός και η έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα της πρόσκλησης για την ουσιαστική ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις λιγνιτικές περιοχές, ύψους 10 εκατ. ευρώ, είναι µια σηµαντική στιγµή µιας µεγάλης προσπάθειας για το ΥΠΕΝ και το Πράσινο Ταµείο. Τον Σεπτέµβριο 2019 ξεκινήσαµε σχεδόν από το µηδέν. Η χώρα διέθετε µόνο εν µέρει θεσµικό πλαίσιο για την ενεργοποίηση του Πράσινου Ταµείου στο εθνικό στοίχηµα της απολιγνιτοποίησης, χωρίς, όµως, να υπάρχει σε εξέλιξη κάποιο πρόγραµµα για τις περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Άµεσα το ΥΠΕΝ, µε την καθοδήγηση του τότε Υπουργού κ. Χατζηδάκη, διαµόρφωσε και έθεσε σε εφαρµογή το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα. Σε συνεργασία µε τον Συντονιστή του Σ∆ΑΜ κ. Μουσουρούλη και την οµάδα του ξεκινήσαµε από τον Φεβρουάριο 2020 τον σχεδιασµό µας, ώστε τον Ιούνιο 2020 να εκδώσουµε το πρώτο πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου για την απολιγνιτοποίηση. Από τότε βγήκαν και µέχρι σήµερα στον αέρα 7 προσκλήσεις, επεκτάθηκαν οι δικαιούχοι δήµοι και ολοκληρώθηκαν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα οι αναγκαίες πράξεις και έλεγχοι για τις συνέργειές µας µε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου, όπως ο ΕΦΕΠΑΕ και το ΚΑΠΕ για την ενεργοποίηση όλου του προγράµµατος, ώστε να ανταποκριθούµε απολύτως στην προτεραιότητα που έχουν θέσει ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση συνολικά στον εθνικό αυτό στόχο».

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Κωστής Μουσουρούλης, υπογράµµισε: «Σχεδιάσαµε ένα καινοτόµο Πρόγραµµα, ανακυκλώνοντας -για πρώτη φορά- πόρους του Πράσινου Ταµείου που εισέρρευσαν από την εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τους ανταποδίδουµε στις επιχειρήσεις µε υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες, προκειµένου να στραφούν σε νέες βιώσιµες δραστηριότητες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους. Κριτήριά µας: η εξάρτησή τους από τον λιγνίτη και η µελλοντική της µείωση, πρωτίστως όµως, η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Πρόκειται για µια στιγµή-ορόσηµο του Σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

Η πρόσκληση της δράσης θα δηµοσιευτεί στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
ypeka.gr | Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
sdam.gr | Τεχνική Γραµµατεία Σ∆ΑΜ
prasinotameio.gr | Πράσινο Ταµείο
efepae.gr | ΕΦΕΠΑΕ
kepa-anem.gr | ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Εµβέλεια Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας)
diaxeiristiki.gr | ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (Εµβέλεια Περιφέρεια Πελοποννήσου)

∆.Ε.Ε.Π ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Νέα Δημοκρατία λογότυπο 2021
Αικατερίνη Ρίζου

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 956 αξιολογήσεις)
Τέλειο80%
Πολύ καλό10%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.