Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας & του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φλώρινας

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

Το έγγραφο αυτό αποτελεί συμφωνία μεταξύ:

Του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου φλώρινας (εν συντομία ΕΚΦ), με έδρα στην Φλώρινα, Αβέρωφ 117, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σιάκο Κωνσταντίνο, πρόεδρο του φορέα, από τη μια πλευρά,

Και

Του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φλώρινας (εν συντομία ΕΒΕ Φ.), με έδρα στην Φλώρινα, Μεγαρόβου 15, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σαπαλίδη Σάββα, πρόεδρο του φορέα, από την άλλη πλευρά.

1. Στόχος

Ο στόχος αυτού του Μνημονίου Κατανόησης είναι να εκφράσει τη βούληση των δύο μερών να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια να αναλάβουν κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και την διεύρυνση σχέσεων και συνεργασίας στους τομείς της απασχόλησης, έρευνας, ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζόμενων & επιχειρήσεων, τουρισμού, προσέκλησης επενδύσεων, ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καταπολέμησης της αδήλωτης και μερικώς αδήλωτης εργασίας και γενικότερα στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας κλπ.

2. Γενικοί όροι του Μνημονίου Κατανόησης

2.1 Διάρκεια του Μνημονίου Κατανόησης: Αυτό Μνημόνιο που θα τεθεί σε ισχύ μετά την υπογραφή από τους επισήμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του ΕΚΦ & ΕΒΕ Φ., θα έχει ισχύ για δυο ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία υπογραφής.

2.2 Επέκταση του Μνημονίου Κατανόησης: Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να επεκταθεί ανά πάσα στιγμή, υπό τον όρο ότι τα μέρη θα συμφωνήσουν και θα δώσουν επίσημη γραπτή ειδοποίηση το ένα στο άλλο.

2.3 Τερματισμός του Μνημονίου Κατανόησης: Η συνεργασία που καλύπτεται από αυτό το Μνημόνιο λήγει με την ολοκλήρωση της συμφωνηθείσας περιόδου. Η συμφωνία μπορεί να τερματιστεί επίσης με μια γραπτή ειδοποίηση, που θα σταλεί δύο μήνες νωρίτερα, από οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές.

2.4 Συντονισμός: Προκειμένου να εκτελεστούν και να εκπληρωθούν οι στόχοι του μνημονίου, κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει ένα κατάλληλο(α) πρόσωπο(α) να εκπροσωπεί(ουν) την εταιρεία και να συντονίσει(ουν) την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Οι δύο πλευρές θα επικοινωνούν ή / και θα συνέρχονται τακτικά (κατά προτίμηση με ειδοποίηση δύο εβδομάδων) για να συζητηθεί η πρόοδος και να προγραμματιστούν οι επόμενες δραστηριότητες. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ανά τρίμηνο στις έδρες μια εκ των δύο, όπως θα έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων από τους συμμετέχοντες.

2.5 Επιχειρηματική Υποστήριξη: Προσθήκες/Παραρτήματα σε αυτό το Μνημόνιο μπορούν να αναπτυχθούν για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αυτές οι Προσθήκες/Παραρτήματα θα παρέχουν μια λεπτομερή περιγραφή του ρόλου, της ευθύνης, και πιθανώς της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του κάθε μέρους. Σχέδια εργασίας και απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα περιγράφονται σαφώς στις Προσθήκες/Παραρτήματα. Κάθε Προσθήκη/Παράρτημα στο Μνημόνιο πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται από αμφότερα τα μέρη.

2.6 Επικοινωνίες: Όλες οι γνωστοποιήσεις, απαιτήσεις και λοιπή επικοινωνία που καλύπτεται από τους όρους αυτού του Μνημονίου, αποστέλλεται στην επίσημη διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ των εν λόγω μερών όπως αναγράφονται σε αυτό το Μνημόνιο.

2.7 Εμπιστευτικότητα: Οποιαδήποτε τεχνική ή άλλης φύσης πληροφορία καθώς και άλλα έγγραφα που γνωστοποιούνται σύμφωνα με το μνημόνιο, θα θεωρούνται ως εμπιστευτικές πληροφορίες, και δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, δεν θα αντιγράφονται και δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός από την χρήση τους όπως προβλέπεται σε αυτό Μνημόνιο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, σχετικά με τις εμπιστευτικές πληροφορίες, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να:

-αναλαμβάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και την προστασία τους από την κακοποίηση, απώλεια, κλοπή, κακή χρήση, καταστροφή κλπ.

-προσφέρουν στους υπαλλήλους πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες όπου απαιτείται, λαμβάνοντας ωστόσο όλα τα εύλογα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

3. Πεδίο Εφαρμογής του μνημονίου

Το γενικό πεδίο εφαρμογής αυτού του Μνημονίου είναι να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο διεκδικήσεων των δύο μερών στην Φλώρινα, και στην χώρα ολόκληρη και η ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με παρεμβάσεις για την προώθηση συγκεκριμένων κοινών δραστηριοτήτων στους τομείς απασχόλησης, έρευνας, ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζόμενων & επιχειρήσεων, τουρισμού, προσέκλησης επενδύσεων, ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καταπολέμησης της αδήλωτης και μερικώς αδήλωτης εργασίας και γενικότερη στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας κλπ.

Πιο συγκεκριμένα:

3.1 Συντονισμένες προσπάθειες για την προβολή και ανάδειξη της περιοχής ως τουριστικού προορισμού.

3.2 Παρεμβάσεις για κατασκευή και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών για εξυπηρέτηση, ενοποίηση και επισκεψιμότητα των χειμερινών και αγροτοδιατροφικών τουριστικών υποδομών.

3.3 Σχεδιασμός ώστε να υλοποιηθεί μια μεγάλης κλίμακας βιομηχανική επένδυση στον νομό Φλώρινας με μέρος του κόστους ίδρυσης της νέας βιομηχανικής μονάδας να αναληφθεί από το ειδικό Ευρωπαϊκό Ταμείο, κατά αναλογία με την οικονομική ενίσχυση της οποίας τυγχάνουν τα ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος από το Connecting Europe Facility.

3.4 Παρεμβάσεις για εξασφάλιση μιας τοπικής ρήτρας ανάπτυξης με κλιμακούμενα φορολογικά & οικονομικά κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων, με υψηλότερα κίνητρα στην περιοχή που θα πληγεί από την απολιγνιτοποίηση.

3.5 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μεταφορών και των συγκοινωνιών με την ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Φλώρινα – Πτολεμαΐδα αλλά και την σιδηροδρομική διασύνδεση της Βιομηχανικής Περιοχής της Φλώρινας με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο χαμηλής οικονομικής αξίας αλλά μεγάλης αποτελεσματικότητας.

3.6 Παραμβάσεις πολιτικών για την αξιοποίηση της ΒΙΠΕ για την εγκατάσταση μεταποιητικών μονάδων και σύνδεσή της με δίκτυο Φυσικού Αερίου. Κατασκευή υποδομών αποθηκευτικών χώρων LOGISTICS για την δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου στην περιοχή μιας και η περιοχή γειτνιάζει με αναπτυσσόμενες χώρες (Βόρεια Μακεδονία & Αλβανία).

3.7 Παρεμβάσεις για πολιτικές εξασφάλισης ανταποδοτικών ωφελειών για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας στον τομέα της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (μηδενικοί φόροι κ.α.)

3.8 Παρεμβάσεις για πολιτικές συγκράτησης των νέων στην περιοχή κατά την μεταβατική περίοδο της απολιγνιτοποίησης με ενίσχυση της απασχόλησης τους και την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά κυρίως πρόγραμμα άμεσης ενίσχυσης των υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που θα πληγούν πρώτες και δραστικά από το κλείσιμο των εργοστασίων λιγνίτη της ΔΕΗ ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

3.9 Παρεμβάσεις μέσω ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της εντεινόμενης ανεργίας, για ένταξη /επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, συγκράτησης της απασχόλησης και διατήρησης των θέσεων εργασίας με στόχο στην ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της απασχόλησης με όρους επαγγελματικής ανθεκτικότητας, κινητικότητας, και εξέλιξης. Οι παρεμβάσεις αυτές να δίνουν προτεραιότητα σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων στις πιο ευάλωτες και επισφαλείς εργασιακές ομάδες.

3.10 Συντονισμένες δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης ή μερικώς αδήλωτης εργασίας αλλά και γενικότερα της καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας σε συνεργασία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

3.11 Ανάδειξη και προβολή των υγειών και εξωστρεφών επιχειρήσεων που σέβονται την εργατική νομοθεσία ώστε να γίνουν παράδειγμα για τους συναδέλφους τους.

3.12 Αναβάθμιση των ρόλων των δύο κοινωκικών εταίρων με σκοπό την πίεση και επηρεασμό της κεντρικής πολιτικής σκηνής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα των μηχανισμών εξουσίας.

4. Λοιπές Διατάξεις

4.1. Αμφότερα τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να ενεργούν έξω από τους περιορισμούς αυτού του μνημονίου, ανάλογα με τις επικρατούσες ευκαιρίες και συνθήκες. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές υπογραμμίζουν τις θετικές συνέργειες που μπορεί να έχει η συνεργασία τους για τα αμοιβαία συμφέροντά τους.

4.2. Το μνημόνιο αυτό αναγνωρίζει τους περιορισμούς που θέτει η εθνική νομοθεσία, καθώς και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των δύο μερών.

4.3. Το μνημόνιο αυτό δεν περιλαμβάνει οικονομικές διατάξεις. Τέτοιες διατάξεις θα καθορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, σε περίπτωση που τα δύο μέρη υπογράφουν Προσθήκες/Παραρτήματα.

Αυτό το μνημόνιο είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία που εκφράζει με καλή πίστη τις προθέσεις των μερών. Δεν έχει πρόθεση να δημιουργήσει ούτε να δώσει αφορμή για νομικές υποχρεώσεις οιασδήποτε φύσης. Ως εκ τούτου, αυτό το Μνημόνιο δεν είναι νομικώς εκτελεστό. Ωστόσο, και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, τα δύο μέρη αναγνωρίζουν ότι η εθνική και διεθνής νομοθεσία σχετικά με την προστασία και την πρόσβαση σε πληροφορίες, ισχύουν για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς αυτού του μνημονίου.

Τίποτα σε αυτό το μνημόνιο δεν περιορίζει τα Μέρη από τη ανάληψη περαιτέρω ενεργειών όσον αφορά τις δραστηριότητες τους.

Οι όροι και διατάξεις αυτού του Μνημονίου ισχύουν και για τυχόν μεταγενέστερες Προσθήκες/Παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας.

Τα Μέρη συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος Μνημονίου και για το λόγο αυτό έχουν υπογράψει 2 (δύο) αντίτυπα

ΗΧΩΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ
Αικατερίνη Ρίζου

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 969 αξιολογήσεις)
Τέλειο81%
Πολύ καλό9%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *