Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

Του Γεωργούλα Σταύρου

Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ανέκαθεν αποτελούσαν πυλώνα ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, λειτουργώντας ως πόλος έλξης για χιλιάδες φοιτητές που επέλεξαν στο μηχανογραφικό τους είτε την Παιδαγωγική Σχολή και τα αντίστοιχα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών είτε τη Σχολή Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Διαχρονικά, πολλοί από τους φοιτητές των ανωτέρω τμημάτων επέλεγαν να ενισχύσουν το εισόδημά τους απασχολούμενοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε τοπικές επιχειρήσεις, που όμως δεν είχαν -κατά βάση- καμία απολύτως συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών τους. Επιπρόσθετα, η βαθιά οικονομική κρίση κατά την τελευταία δεκαετία είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο μεγάλου μέρους των τοπικών επιχειρήσεων και τη σημαντική συρρίκνωση των θέσεων εργασίας. Ενδεικτικά, η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας κατέχει πλέον ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Με αυτά σαν δεδομένο, είναι πλέον όλο και πιο δύσκολο για τους φοιτητές των τμημάτων της Φλώρινας να εργαστούν στον τόπο που σπουδάζουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το επίπεδο διαβίωσής τους και την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν από τη διαμονή μακριά από την οικογενειακή εστία.

Ένα από τα βασικά εργαλεία που διαθέτει πλέον το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τόσο για την αντιμετώπιση της ανεργίας όσο και για τη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αξιοποιούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, είναι το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μέσα από την Πρακτική Άσκηση επιτυγχάνεται η σύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και η συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας, αναπτύσσοντας και προωθώντας την απασχόληση των νέων επιστημόνων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης και σε φορείς του δημοσίου, ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνεται στην προώθηση των συμμετεχόντων στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, οι τοπικές και όχι μόνο επιχειρήσεις έρχονται σε επαφή με καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό ενώ για τους φοιτητές ανοίγονται ουσιαστικές εργασιακές ευκαιρίες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν.

Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω της Πρακτικής Άσκησης συμβάλλει καθοριστικά στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των ωφελούμενων φοιτητών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν ξεκαθαρίσει τους επαγγελματικούς τους στόχους ή δεν έχουν αναζητήσει εναλλακτικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Παράλληλα, η Πρακτική Άσκηση λειτουργεί και ως μέσο εδραίωσης των δεσμών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από τη διασύνδεση και την επικοινωνία με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο εξωτερικό, ανοίγοντας έτσι δυνατότητες και εκτός των ελληνικών συνόρων, η πλειοψηφία όμως των ωφελούμενων επιλέγουν να δουλέψουν στον τόπο που σπουδάζουν.

Το Πρόγραμμα “τρέχει” από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για περισσότερα από 10 χρόνια με εκατοντάδες ωφελούμενους ανά έτος, ενώ ενδεικτικό της επιτυχίας του είναι ότι ένα ποσοστό της τάξης του 25% των συμμετεχόντων συνεχίζουν να εργάζονται στις αντίστοιχες ή συναφείς επιχειρήσεις και μετά το πέρας της Άσκησης.

Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην υλοποίηση του προγράμματος

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μία από τις επιμέρους δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), το οποίο χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με μικρότερη συμμετοχή στη χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και από εθνικούς πόρους. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η επίτευξη των εθνικών στόχων για ενίσχυση της απασχόλησης, καταπολέμηση της φτώχειας και βελτίωση της εκπαίδευσης.

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσεται ως δράση στον άξονα της διασύνδεσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Στόχος είναι η ένταξη των ωφελούμενων στην παραγωγή και την αγορά εργασίας και η δημιουργία διαύλων αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των διαφόρων παραγωγικών φορέων, που ως αποτέλεσμα έχει την καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων όσων συμμετέχουν. Βασική προϋπόθεση είναι η ένταξη της Πρακτικής Άσκησης ως υποχρεωτικής στο βασικό πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος.

Ο ρόλος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
και τα πολλαπλά οφέλη για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της Πράξης.

Μέσα από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αντιμετωπίζονται επί μέρους ζητήματα όπως:
• Η συνεχής υποστήριξη των φοιτητών/ριών, ώστε να καταστούν ικανοί να κατανοήσουν τη διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας, να καταρτιστούν σχετικά με το αντικείμενο τους, να αναπτύξουν τις αξίες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και δυνατότητές τους, να αναγνωρίζουν τις κατάλληλες ευκαιρίες, να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα και να κατακτήσουν τη γνώση για να εκμεταλλευτούν αυτές τις επιλογές τόσο άμεσα, μετά την αποφοίτησή τους, όσο και μελοντικά.
• Η άμεση και ουσιαστική ενημέρωση φοιτητών/ ριών για την αγορά εργασίας, τις απαιτούμενες προδιαγραφές των θέσεων εργασίας σε ζήτηση, τις οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
• Η διασύνδεση του ΠΔΜ με τους εργοδοτικούς φορείς, η στενότερη συνεργασία με αυτούς και η καλύτερη πληροφόρηση τους για το προφίλ των φοιτητών/ριών και αποφοίτων του Ιδρύματος, ώστε να αναζητούν επιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό άμεσα.
• Η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, όσον αφορά στις ειδικότητες των αποφοίτων του Πανεπιστημίου, καθώς και για τις παραμέτρους που επηρεάζουν την απορρόφησή τους
Μέσα από την Πρακτική Άσκηση ενισχύονται, υποστηρίζονται και διευρύνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
• Η ενίσχυση μηχανισμών για την επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Τμημάτων του ΠΔΜ και επιχειρήσεων μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Π.Α. Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», τα οποία λειτουργούν ώστε να διευκολύνουν και να ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, ενισχύοντας τη συνεργασία και την επίτευξη κοινά αποδεκτών στόχων.
• Η αξιολόγηση και αντιστοίχιση θέσεων Π.Α. και αιτήσεων υποψηφίων, που οδηγεί στην τοποθέτηση ασκούμενων σε θέσεις με κριτήριο την κατεύθυνση σπουδών που ακολουθούν, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους, τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και την ανάγκη απόκτησης γνώσεων και εμπειριών από διαφορετικούς επιχειρηματικούς χώρους.
• Η θεσμοθέτηση της Π.Α. ως μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος.
• Η ανάπτυξη ιστοσελίδας για την ενημέρωση υποψηφίων, ασκουμένων και φορέων υποδοχής. Οι ασκούμενοι/νες ενημερώνονται για το φορέα υποδοχής, για το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις τους και για τη θέση που θα τοποθετηθούν και οι φορείς υποδοχής ενημερώνονται για τα στοιχεία, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των ασκουμένων.
• Ο ορισμός υπεύθυνων από τους φορείς υποδοχής για την παρακολούθηση των ασκουμένων.
• Η ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας των φοιτητών/τριών στο φορέα υποδοχής από επιβλέποντες Καθηγητές. Η παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των ασκουμένων, το βαθμό ικανοποίησης των φορέων υποδοχής.
• Η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος που αφορά τη συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων σχετικών με την υλοποίηση των Προγραμμάτων Π.Α. των Τμημάτων με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, τη βελτίωση της υλοποίησης και την αξιολόγηση του προγράμματος.

Πηγές: Για τη συγγραφή του άρθρου, πέρα από την προσωπική έρευνα, αντλήθηκαν πληροφορίες από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.


Φανή Ρίζου - Δικηγόρος
Ρίζου Αικατερίνη - Ωτορυνολαρυγγολόγος - Φλώρινα Αθηνά Ιωσήφ - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας mapyourpath.gr

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 954 αξιολογήσεις)
Τέλειο80%
Πολύ καλό10%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.