Πρακτικό συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας – Ιανουάριος 1928

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

9 Ιανουαρίου 1928 – Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλωρίνης – Αριθ. 2

Χειρόγραφο, με μελάνι από δυο πρακτικογράφους, στην καθαρεύουσα γραμμένο χωρίς συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη και με ωραία γραφή. (Εκείνα τα χρόνια οι μαθητές του Δημοτικού διδάσκονταν και καλλιγραφία).

Εκ των 18 Δημοτικών συμβούλων είναι παρόντες μόνο 10, με παρόντα το Δήμαρχο Ιωάννη Θεοδοσίου και υπό την προεδρείαν του Ανδρέου Δασκαλάκη, συζητείται ως δεύτερο θέμα «περί υποβολής ευχής προς τη Σεβαστήν Κυβέρνησιν δια την άμεσον Κατασκευήν της διακλαδώσεως της σιδηροδρομικής γραμμής Φλωρίνης».

Ακολουθεί το κείμενο του πρακτικού:

Πρακτικό συνεδρίασης“Περί επιβολής ευχής προς την Σην Κυβέρνησιν δια την άμεσον κατασκευήν της διακλαδώσεως της σιδηροδρομικής γραμμής Φλωρίνης.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος εν προκειμένω γνωρίζει εις το Δημοτικόν Συμβούλιον ότι αποφασισθείσης ως γνωστόν υπό της κυβερνήσεως της προεκτάσεως της σιδηροδρομικής γραμμής από του σιδηροδρομικού Σταθμού Φλωρίνης μέχρι της πόλεώς μας και ψηφισθέντος του σχετικού Νόμου, μέχρι σήμερον ουδεμία έναρξις εργασίας εγένετο συνεπεία δε ταύτης ο λαός της πόλεώς μας ως και της περιφερείας μας αγανακτεί, προτείνει επομένως την υποβολήν ευχής προς την Σην Κυβέρνησιν όπως μεριμνήση δια την άρσιν παντός εμποδίου προς έναρξιν της κατασκευής
της περί ως πρόκειται σιδηροδρομικής διακλαδώσεως.

Το Δημοτικόν Συμβούλιον

Λαβόν υπόψει ότι δια του Νόμου 3274 απεφασίσθη η κατασκευή σιδηροδρομικής διακλαδώσεως από του Σταθμού Φλωρίνης της γραμμής Θεσσαλονίκης – Μοναστηρίου (Μεσονήσι) μέχρι της ομωνύμου πόλεως προς εξυπηρέτησιν των κατοίκων αυτής, πλείστου μέρους της δυτικής Μακεδονίας και Αλβανίας διεξαγαγούσης το εμπόριον ταύτης δια Φλωρίνης.

Επειδή από του χρόνου της ψηφίσεως του ανωτέρω νόμου μέχρι σήμερον έχει παρέλθει τριετίας χρονικόν διάστημα χωρίς να εκτελεσθώσι παρά των αρμοδίων αι υπό του Νόμου τούτου προβλεπόμεναι διατυπώσεις και εργασίαι δια την έναρξιν των εργασιών κατασκευής της ειρημένης σιδηροδρομικής διακλαδώσεως, όπερ σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλή θέλησις εκ μέρους των αρμοδίων δια την κατασκευήν του έργου τούτου.

Επειδή εκ της αναβολής αγανακτεί ο φορολογούμενος λαός της περιφερείας ταύτης τοσούτον μάλλον καθόσον πληροφορείται ότι, λόγω της βραδύτητος της εκτελέσεως του έργου και της παρελεύσεως τοσούτον χρόνου, ηυξήθη ο αρχικός προϋπολογισμός της απαιτούμενης δαπάνης από της προβλεπόμενης δια του νόμου των δραχ. 5.000.000 εις το διπλάσιον και πλέον ην ο λαός ούτος αποκλειστικώς δια του Νόμου τούτου καλείται να πληρώση δια της επιβολής προσθέτου αυξήσεως επί των εκάστοτε τιμών των εισιτηρίων επιβατών, κομίστρων, αποσκευών, εμπορευμάτων κ.λ.π. του Σταθμού τούτου και έχον υπ’ όψει την εκδηλουμένην ταύτην αγανάκτησιν των δημοτών δια τη βραδύτητα της κατασκευής του εν λόγω έργου και επειδή η υπόθεσις αυτή αφορά αντικείμενον τοπικού
πρωτίστως ενδιαφέροντος.

Ψηφίζει

Εκφράζειτην ευχήν προς την Σεβαστήν Κυβέρνησιν όπως το ταχύτερον μεριμνήση δια την άρσιν παντός εμποδίου δια την άμεσον έναρξιν κατασκευής της εν λόγω σιδηροδρομικής διακλαδώσεως και εντέλλεται τω κ. Δήμαρχω την εν αντιγράφω κοινοποίησιν του παρόντος ψηφίσματος εις τον εξοχώτατον Πρόεδρον της Δημοκρατίας, Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, Πρόεδρον της Βουλής, υπουργούς Οικονομικών και Συγκοινωνίας ως και τους βουλευτάς κ.κ. Σίμον Λιούμπην, Ιωάννην Βαλαλάν, Γεώργιον Μόδην, Φίλιππον Δραγούμην, Δημητ. Τζήμαν και Νικόλ. Κυριακόπουλον, δημοσιεύση δε τούτον δια του τύπου της Πρωτευούσης, Θεσ/νίκης και Φλωρίνης.”

Γερμ. Θαν.

Υ.Γ. 1: Η σιδηροδρομική γραμμή χαρακτηριζόταν «Γραμμή Θεσσαλονίκης – Μοναστηρίου».

Υ.Γ. 2.: Το τρένο έφτανε τότε μέχρι το Μεσονήσι και ο σημερινός σταθμός Μεσονησίου ονομαζόταν «Σταθμός Φλωρίνης».


Φανή Ρίζου - Δικηγόρος
Ρίζου Αικατερίνη - Ωτορυνολαρυγγολόγος - Φλώρινα Αθηνά Ιωσήφ - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας mapyourpath.gr

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 953 αξιολογήσεις)
Τέλειο80%
Πολύ καλό10%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.