Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα της διάθεσης των αστικών λυμάτων στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

Του Γεωργούλα Σταύρου

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη τονίζει την αναγκαιότητα άμεσης ανάληψης δράσης από τα κράτη – μέλη με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη της βιώσιμης ενέργειας, την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας και την οριστική ανάσχεση της μείωσης της βιοποικιλότητας.

Μέσα από τα χρηματοδοτικά της εργαλεία, η Πολιτική Συνοχής δίνει τη δυνατότητα στις επιμέρους χώρες να συμμορφωθούν με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία είναι απαραίτητη η διαμόρφωση υποδομών που θα ανταποκρίνονται στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά περιφέρειες της Ένωσης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διανύει μία κρίσιμη μεταβατική περίοδο κατά την οποία καλείται να απεμπολήσει την παραγωγή ορυκτών καυσίμων και να αλλάξει πλήρως οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο, πραγματοποιώντας στροφή σε νέες πηγές εισοδημάτων, που θα είναι περισσότερο εναρμονισμένες με την ευρωπαϊκή απαίτηση για μείωση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα και στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειες.

Ένας από τους αναπτυξιακούς άξονες που μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνει η μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία και αξιοποίηση των πόλων έλξης τουριστικής κίνησης. Ο τουρισμός όμως είναι απόλυτα συνδεδεμένος με τον περιβαλλοντικό πλούτο, συνεπώς είναι απαραίτητη η υλοποίηση έργων που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία του περιβαλλοντικού αποθέματος, που αναμφίβολα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής και μπορεί, αν αξιοποιηθεί σωστά, να μειώσει σημαντικά τις πιθανώς καταστροφικές συνέπειες της μετάβασης.

Ο Δήμος Αμυνταίου, ο επονομαζόμενος και “Δήμος των τεσσάρων λιμνών”, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Πολιτικής Συνοχής, προχωράει στην υλοποίηση έργων που έχουν στόχο την προστασία και αξιοποίηση του αστείρευτου υδάτινου πλούτου που τον χαρακτηρίζει και μπορεί να αποτελέσει μια στέρεη βάση για το μέλλον του τόπου.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται το έργο “Κατασκευή Υποδομών Αστικών Αποβλήτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου”, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, άξονας προτεραιτότητας 6 – “Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων”. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 9.116.586 ευρώ και χρηματοδοτείται πλήρως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με ορίζοντα υλοποίησης τον Δεκέμβριο του 2013.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης καθώς και νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), με στόχο την προστασία του ποταμού Σουλού και κατ’ επέκταση της λίμνης Βεγορίτιδας από τα λύματα της περιοχής που καταλαμβάνει η Δημοτική Ενότητα Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου.

Τόσο ο ποταμός Σουλού όσο και η λίμνη Βεγορίτιδα αποτελούν ευαίσθητους αποδέκτες, τμήμα των οποίων εμπίπτει σε περιοχή Natura. Τα λύματα όλων των οικισμών που αποτελούν τη Δημοτική Ενότητα Φιλώτα καταλήγουν ανεπεξέργαστα με φυσική διαδρομή στους ευαίσθητους αυτούς αποδέκτες.

Τα λύματα αυτά θα πρέπει να έχουν υποστεί τριτοβάθμια επεξεργασία για λόγους προστασίας των αποδεκτών και κατ’ επέκταση του περιβάλλοντος. Για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, θα υλοποιηθεί η κατασκευή έξι εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Φιλώτα, Λεβαίας, Αντιγονείας, Πελαργού, Βεγόρων και Μανιακίου. Τα εσωτερικά αυτά δίκτυα, με τη βοήθεια ενός συνολικού εξωτερικού δικτύου, θα συγκεντρώνουν το σύνολο των λυμάτων, τα οποία θα υποβάλλονται σε τριτοβάθμια επεξεργασία στην προτεινόμενη προς κατασκευή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται και η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων, οι οποίες αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.

Το φυσικό αντικείμενο, τόσο για διαχειριστικούς λόγους όσο και για λόγους ταχύτητας υλοποίησης της πράξης, διαιρείται σε τρία κύρια υποέργα:

1) Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα

2) Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα

3) Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα

Και τρία βοηθητικά:

1) Σύνδεση ΕΕΛ Φιλώτα και αντλιοστασίων εξωτερικού δικτύου με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας – ΔΕΗ

2) Σύνδεση ΕΕΛ Φιλώτα και αντλιοστασίων εξωτερικού δικτύου με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας – ΟΤΕ

3) Αρχαιολογία – Παρακολούθηση εργασιών της Πράξης ‘Κατασκευή υποδομών αστικών αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου”.

Τα παραδοτέα της πράξης ανά υπόεργο είναι:

1ο Υποέργο: Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα.

– Το δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Φιλώτα αποτελούμενο από αγωγούς Φ200 με μήκος 23.622 μ, Φ250 με μήκος 1.260 μ, Φ315 με μήκος 515 μ και 524 φρεάτια

– Το δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Λεβαίας αποτελούμενο από αγωγούς Φ200 με μήκος 15.469 μ και 287 φρεάτια

– Το δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Βεγόρας αποτελούμενο από αγωγούς Φ200 με μήκος 5.338 μ, Φ250 με μήκος 1.448 μ και 161 φρεάτια

– Το δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Πελαργού αποτελούμενο από αγωγούς Φ200 με μήκος 7.746 μ και 122 φρεάτια

– Το δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Αντιγονείας αποτελούμενο από αγωγούς Φ200 με μήκος 9.262 μ και 146 φρεάτια

– Το δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Μανιακίου αποτελούμενο από αγωγούς Φ200 με μήκος 5.763 μ, Φ250 με μήκος 934 μ και 140 φρεάτια

2ο Υποέργο: Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα

– Αντλιοστάσιο βορειανατολικά του οικισμού Φιλώτα όπως επίσης και καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων μέχρι την ΕΕΛ Φιλώτα

– Αντλιοστάσιο στη βορειοανατολική πλευρά της Λεβαίας και καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων του παραπάνω αντλιοστασίου μέχρι το δεύτερο σημείο του δεύτερου απαγωγού περιοχής Πρ. Ηλία στην ανατολική πλευρά του οικισμού. Αγωγός βαρύτητας από το παραπάνω σημείο έως το αντλιοστάσιο Φιλώτα.

– Αντλιοστάσιο στη Βεγόρα όπως επίσης και καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων από το αντλιοστάσιο Βεγόρας στο αντλιοστάσιο Φιλώτα.

– Αγωγοί Βαρύτητας μεταφοράς των λυμάτων από τις ΤΚ Φιλώτα, Λεβαίας, Πελαργού και Αντιγόνου προς το αντλιοστάσιο Φιλώτα.

– Αγωγός Βαρύτητας που θα αποχετεύει το νότιο τμήμα του οικισμού Λεβαίας μιας και το υπόλοιπο αποχετεύεται μέσω του αντλιοστασίου Λεβαίας και του δεύτερου απαγωγού.

– Αγωγός Βαρύτητας μεταφοράς των λυμάτων από την ΤΚ Βεγόρας στο αντλιοστάσιο Βεγόρας.

– Αντλιοστάσιο βορειοδυτικά του οικισμού Μανιακίου όπως επίσης και καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων από το αντλιοστάσιο Μανιακίου στο αντλιοστάσιο Βεγόρας.

Το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται περίπου σε 24 χιλιόμετρα.

3ο Υποέργο: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα

– Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων τρίτου βαθμού (τριτοβάθμια επεξεργασία) για την επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών Φιλώτα, Αντιγόνου, Βεγόρας, Λεβαίας, Μανιακίου και Πελαργού της Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου.

4ο Υποέργο: Σύνδεση ΕΕΛ Φιλώτα και αντλιοστασίων εξωτερικού δικτύου με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας – ΔΕΗ

– Περιλαμβάνει τη σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο των παροχών για τη λειτουργία των αντλιοστασίων καθώς και τη σύνδεση για τη λειτουργία της νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

5ο Υποέργο: Σύνδεση ΕΕΛ Φιλώτα και αντλιοστασίων εξωτερικού δικτύου με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας – ΟΤΕ

– Περιλαμβάνει τη σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο για τη λειτουργία της νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

6ο Υποέργο: Αρχαιολογία – Παρακολούθηση εργασιών της Πράξης “Κατασκευή υποδομών αστικών αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου”.

– Περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εργασιών εκσκαφής των τριών κύριων έργων δηλ. σε όλες τις υπό παρέμβαση τοπικές κοινότητες, στο εξωτερικό δίκτυο καθώς και στις εγκαταστάσεις της νέας ΕΕΛ.

Για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου για την περιοχή του Αμυνταίου και τη συμβολή της Πολιτικής Συνοχής στην υλοποίησή του μίλησε στην εφημερίδα “ηχώ” Φλώρινας ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Άνθιμος Μπιτάκης:

«Το συγκεκριμένο έργο αφορά στο αποχετευτικό δίκτυο όλων των οικισμών της δημοτικής ενότητας Φιλώτα, αρχικού προϋπολογισμού 14.500.000 € (περίπου 9.116.000 ευρώ μετά την έκπτωση). Η αναγκαιότητα της πράξης έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα λύματα των οικισμών του πρώην Δήμου Φιλώτα σχετίζονται με έναν περιβαλλοντικά ευαίσθητο αποδέκτη, τον ποταμό Σουλού, διαμέσου του οποίου καταλήγουν στη Λίμνη Βεγορίτιδα.

Το έργο θα συμβάλλει στην αποτροπή μόλυνσης με αστικά λύματα τόσο της λίμνης Βεγορίτιδας όσο και του ποταμού Σουλού, κάτι που ικανοποιεί κάθε απαίτηση του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης.

Ειδικότερα με το εξωτερικό δίκτυο ακαθάρτων και την ΕΕΛ των οικισμών της Δ.Ε. Φιλώτα, ολοκληρώνεται η μεταφορά και η επεξεργασία των λυμάτων τους. Επίσης κατασκευάζονται τα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων των οικισμών Φιλώτα, Λεβαίας, Πελαργού, Αντιγονείας, Βεγόρας και Μανιακίου και διοχετεύονται τα λύματά τους με φυσική ροή σε αντλιοστάσια ανύψωσης, έτσι ώστε να οδηγηθούν τελικά για επεξεργασία στη ΕΕΛ Φιλώτα. Μέσα στα πλαίσια της κατασκευής των επιμέρους δικτύων θα κατασκευαστούν συνολικά τέσσερα αντλιοστάσια ανύψωσης έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική ολόκληρη η λειτουργία του δικτύου. Η νέα ΕΕΛ Φιλώτα θα επεξεργάζεται τα λύματα των Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.) Αντιγόνου, Μανιακίου, Βεγόρας, Φιλώτα, Λεβαίας και Πελαργού, ο μόνιμος πληθυσμός των οποίων ανέρχεται στους 4.387.

Τα έργα αυτά έπρεπε από χρόνια να έχουν εκτελεστεί σε όλη την επικράτεια της χώρας μας και ειδικά σε περιοχές που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητες, όπως είναι η ΠΕ Φλώρινας, και μάλιστα σε μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία οι Δήμοι Αμυνταίου και Φλώρινας αναζητούν νέα παραγωγικά μοντέλα ανάπτυξης και οφείλουν να αξιοποιήσουν το οικολογικό αποτύπωμα, που είναι πλούσιο από τη φύση.

Το έργο θα συμβάλλει και στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής μας. Φυσικά θα υπάρχει μια κεντρική διαχείριση και όχι μεμονωμένη προσπάθεια κάθε νοικοκυριού να διαχειριστεί τα λύματά του. Εξίσου σημαντικά είναι και τα οικονομικά οφέλη για τους κατοίκους, καθώς θα έχουν ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης και δεν θα χρειάζεται να επωμιστούν το κόστος κατασκευής βόθρων.

Είναι νομίζω περιττό να μιλήσουμε για τη σημασία της χρηματοδότησης τέτοιων έργων από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Πολιτικής Συνοχής, στην προκειμένη περίπτωση από το ΕΤΠΑ. Ο Δήμος Αμυνταίου, παρά τον απαράμιλλο φυσικό πλούτο και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, δεν παύει να είναι ένας δήμος με περιορισμένα ταμειακά αποθέματα, τα οποία κάθε άλλο παρά επαρκούν για την υλοποίηση έργων τέτοιου βεληνεκούς. Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο μας, που σηκώνει πρώτος το βάρος της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, να χτίσει με γνώμονα ένα καλύτερο αύριο και να κοιτάει με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον».

EURACTIV_ESPA
Αικατερίνη Ρίζου

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 956 αξιολογήσεις)
Τέλειο80%
Πολύ καλό10%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.