ACCEL: Ένα έργο για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

Του Γεωργούλα Σταύρου

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία είναι το εργαλείο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα συνοχής που αποσκοπεί στην επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων και στην από κοινού ανάπτυξη των δυνατοτήτων των διαφόρων εδαφικών περιοχών. Οι δράσεις συνεργασίας εντάσσονται σε τρεις κύριες συνιστώσες: τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

Τα προγράμματα συνεργασίας του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), τον Μηχανισμό Προενταξιακής βοήθειας (ΙΡΑ ΙΙ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΝΙ).

Ένα από τα διμερή προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στο οποίο συμμετέχει η χώρα μας είναι το «Interreg IPA II “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020″», με βασική στρατηγική την επίτευξη «ισορροπίας μεταξύ της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών πληθυσμών και των περιφερειακών οργανισμών, στη βάση των Ευρωπαϊκών και των Εθνικών πολιτικών, ώστε να αντιμετωπίσει τις κοινές προκλήσεις μέσα από κοινές παρεμβάσεις».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 42.312.029 ευρώ από τα οποία τα 35.965.222 ευρώ είναι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 6.346.807 ευρώ προέρχονται από εθνικούς πόρους.

Η επιλέξιμη περιοχή περιλαμβάνει από πλευράς Ελλάδας τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας και από πλευράς Αλβανίας τις Περιφέρειες Vlorë, Gjirokastër, Korçë και Berat.

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας είναι η μεγάλη απώλεια ανθρώπινου δυναμικού λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και στα πλαίσια του βασικού στόχου για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), του εμπορίου και των επενδύσεων, η Εταιρεία Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί το έργο “Ενδοεπιχειρησιακής Επιτάχυνσης για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις” (Corporate Acceleration for existing ventures – ACCEL). Το ACCEL αποσκοπεί στην αναμόρφωση των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσα από σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους και καινοτόμες διεργασίες.

Για το πρόγραμμα μίλησε στην εφημερίδα “ηχώ” Φλώρινας ο εξωτερικός συνεργάτης – διαχειριστής του έργου κ. Θωμάς Βαρβέρης:

«Το πρόγραμμα «Corporate Acceleration for existing ventures» με ακρωνύμιο ACCEL χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ –ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 και υλοποιείται από την Εταιρεία Τουρισμού της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Συμμετέχουν επίσης το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και από την πλευρά της Αλβανίας το Εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Αργυροκάστρου, το Κέντρο Ανάπτυξης και εκδημοκρατισμού των Ιδρυμάτων και το Αλβανικό δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Το ACCEL έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται με κριτικό και πρακτικό τρόπο στην ανάγκη μείωσης των ποσοστών ανεργίας και παράλληλα να καταστήσει τις επιχειρήσεις πιο ανθεκτικές και ανταγωνιστικές ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα.

Τα βασικά αποτελέσματα του προγράμματος είναι:

• Ένας οδηγός ενσωμάτωσης με τα αποτελέσματα των έργων / των αποτελεσμάτων / των συνδέσμων σε προσβάσιμους πόρους υποστήριξης της επιχείρησης στο διαδίκτυο

• Ένας δικτυακός τόπος του έργου με πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο / πρόοδο / παραδοτέα / αποτελέσματα του έργου

• Ένα εργαλείο διάγνωσης για την αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών / καινοτομία προϊόντων

• Ένα διεθνές δίκτυο από μέντορες

• Ένα συμβουλευτικό συμβούλιο που προσφέρει επαγγελματικές και εκτελεστικές επιχειρηματικές συμβουλές

•  Ένας εικονικός εταιρικός επιταχυντής Β.V. Xelerate, ένα τριήμερο εντατικό, μοναδικό και ενδυναμωτικό πρόγραμμα κατάρτισης και καθοδήγησης για την υποστήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων

• Ένα Σχέδιο Δράσης που περιγράφει μεθόδους για την προσαρμογή της στρατηγικής και την ανάπτυξη πολιτικής για την εναρμόνιση των συστημάτων υποστήριξης των επιχειρήσεων με τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Το πρόγραμμα ACCEL είναι καινοτόμο ως προς τον χαρακτήρα του, παρέχοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις στην περιοχή να αναπτυχθούν και να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα. Η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις στην περιοχή είναι να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες του έργου

Στο έργο συμμετείχαν 15 επιχειρήσεις της περιοχής της Φλώρινας και της Καστοριάς, οι οποίες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης νέων προϊόντων και επιθυμούν να λάβουν εξειδικευμένη καθοδήγηση ώστε να εισάγουν με επιτυχία νέα προϊόντα στις διεθνείς αγορές και 15 νέοι επιστήμονες, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα κατάρτισης, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητά τους αλλά και να συνεργαστούν άμεσα με επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας το δίκτυο γνωριμιών τους.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τις γνώσεις τους και τις υπηρεσίες που μπορούσαν να προσφέρουν και ακολούθησαν τα εξής δωρεάν μαθήματα σεμιναριακού τύπου εξ αποστάσεως

• Διανοητική Ιδιοκτησία (Πατέντες, trademarks, copyrights),

• Δημόσιες σχέσεις – branding,

• Στρατηγική marketing μέσω κοινωνικών δικτύων, συγγραφή άρθρων στον τύπο,

• Τρόποι αναζήτησης κεφαλαίων, πηγές χρηματοδότησης και τεχνικές pitching,

• Διαχείριση Καινοτομίας με τη χρήση μεθοδολογίας lean principles

• Τεχνικές έρευνας αγοράς και πωλήσεων

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν 6 εβδομάδες με σειρά σεμιναριακών μαθημάτων και συνεδριών συμβουλευτικής καθοδήγησης (δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως), με πολλαπλά οφέλη για τους νέους επιστήμονες και τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν. Το συγκεκριμένο έργο αντικατοπτρίζει τη συμβολή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια επίλυσης ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, αυτού της ανεργίας. Μέσα από το ACCEL ευελπιστούμε να στηριχθούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών και να ενισχυθεί η διασύνδεση νέων επιστημόνων με τον επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργώντας έτσι κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας».

EURACTIV_ESPA
Αικατερίνη Ρίζου

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 958 αξιολογήσεις)
Τέλειο80%
Πολύ καλό10%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.