Βλάσφημοι στον καιρό της ανομίας (Γράφει ο Αναστάσιος Σεμίζογλου)

“Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των αγίων της εξωτέρας της βλεπούσης κατά ανατολάς, και αύτη ήν κεκλεισμένη·

Περισσότερα