Απαγόρευση λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου για πρόληψη – αποφυγή κορωνοϊού COVID-19

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010. Τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

Περισσότερα